Aktualnie otwarte stanowiska

 
Wyniki wyszukiwania (10)
Strona 1 z 1

Zgodnie z przepisami polskiego kodeksu pracy Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualna, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. Szczegółowe warunki odnoszące się do równego traktowania w zatrudnieniu regulowane są przez odpowiednie regulacje przepisów prawa.

This option allows you to use Boolean logic when searching for keywords within job descriptions. You can use AND and OR tokens as well as round brackets in your search criteria. The following are valid Boolean search examples:
  1. visual basic AND (oracle OR SQL server)
  2. (Java script OR vbscript) AND (exchange server OR outlook)
  3. activex data objects AND (xml OR html OR java script)
  4. (cics AND corba AND enterprise java beans) OR oracle certified developer
Note that key word searches are case insensitive and that punctuation characters are ignored.