Aktualnie otwarte stanowiska

 
Wyniki wyszukiwania (17)
Strona 1 z 1

Zgodnie z przepisami polskiego kodeksu pracy Pracownicy maja równe prawa z tytulu jednakowego wypelniania takich samych obowiazków; dotyczy to w szczególnosci równego traktowania mezczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezposrednia lub posrednia, w szczególnosci ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, religie, narodowosc, przekonania polityczne, przynaleznosc zwiazkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualna, a takze ze wzgledu na zatrudnienie na czas okreslony lub nieokreslony albo w pelnym lub w niepelnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. Szczególowe warunki odnoszace sie do równego traktowania w zatrudnieniu regulowane sa przez odpowiednie regulacje przepisów prawa.

This option allows you to use Boolean logic when searching for keywords within job descriptions. You can use AND and OR tokens as well as round brackets in your search criteria. The following are valid Boolean search examples:
  1. visual basic AND (oracle OR SQL server)
  2. (Java script OR vbscript) AND (exchange server OR outlook)
  3. activex data objects AND (xml OR html OR java script)
  4. (cics AND corba AND enterprise java beans) OR oracle certified developer
Note that key word searches are case insensitive and that punctuation characters are ignored.